سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری

آمار بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری

1,240,450 نفر

تعداد بازنشستگان

13,310 نفر

تعداد افراد از کار افتاده

370,928 نفر

تعداد وراث وظیفه‌بگیر

941,567 نفر

تعداد افراد کسور پرداز

با توجه به پرونده‌های جاری و تغییر لحظه‌ای پایگاه داده صندوق و به تبع آن ایجاد تغییرات در گزارش‌های آماری، این آمار به صورت غیرقطعی هست. (دوره بروزرسانی: هفتگی – تاریخ بروزرسانی 1400/07/26)

آمار بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری

1,240,450 نفر

تعداد بازنشستگان

13,310 نفر

تعداد افراد از کار افتاده

370,928 نفر

تعداد وراث وظیفه‌بگیر

941,567 نفر

تعداد افراد کسور پرداز

با توجه به پرونده‌های جاری و تغییر لحظه ای پایگاه داده صندوق و به تبع آن ایجاد تغییرات در گزارش‌های آماری، این آمار به صورت غیرقطعی هست. (دوره بروزرسانی: هفتگی – تاریخ بروزرسانی 1400/07/26)

اسناد فرادَستی حوزه‌ی شفافیت

گوشه‌ای از اسناد و قوانین حوزه‌ی شفافیت و مبارزه با فساد

سامانه‌ها